THƯ NGỎ Kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu thuận cho Việt Nam tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Trước nguy cơ Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân người Việt ký tên dưới đây, khẩn thiết kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
Xin quý vị ký tên ở link này

... đọc tiếp