Thái Hòa Phỏng Vấn Hứa Phi

      PV123012018

Mấy ngày nay, Chánh Trị Sự Hứa Phi tại Lâm Đồng, thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, bị nhà cầm quyền địa phương gửi giấy mời để thẩm vấn, rồi gửi giấy triệu tập nhiều lần, và bị đưa ra tổ dân phố đấu tố. Thái Hòa, phóng viên của Đài Đáp Lời Sông Núi khi nhận được thông tin, đã phỏng vấn Chánh Trị Sự để tìm hiểu sự việc.

You May Also Like

Leave a Reply