Đại Diện Tôn Giáo Chúc Xuân, 28.01.2017: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

      Ðtgct28012017

Tiếp theo đây là phần chúc tết của đại diện các tôn giáo. Mở đầu với Gs. Nguyễn Thanh Giàu, đại diện Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ tuyên đọc Thư Chúc Tết gởi đến các cơ quan đoàn thể và đồng bào mọi giới.
Đại diện Phật Giáo – Hòa Thượng Thích Không Tánh
Đại diện Công Giáo – Giám Mục Mai Thanh Lương
Đại diện Cao Đài – Chánh Trị Sự Hứa Phi
Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo – Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu.

You May Also Like

Leave a Reply