Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL

      NVDCCT23122017

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta, do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là ông Nghiêm Sĩ Tuấn – Trung Tâm Trưởng TT/VNVL, với chủ đề: “Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL”.

You May Also Like

Leave a Reply