PHÊ BÌNH HIẾN PHÁP 2013 NỚI RỘNG: Luật Sư Lưu Tường Quang

Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia . Chính vì thế phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp 2013 và những vấn đề luật pháp tại VN” do ĐPT ĐLSN chủ trương.Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài.

 Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn Luật Sư Lưu Tường Quang về đề tài:  Kế Hoạch Đốt Lò Thảm Bại Hoàn Toàn, Nhưng Còn Một Lãnh Vực Béo Bở Để Tham Nhũng Mà Ông Nguyễn Phú Trọng Chưa Dám Đụng Tới. Đó Là Lãnh Vực Gì”.

      DLSN13052024-PBHPVN

You May Also Like