Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: Luật sư Nguyễn Văn Đài

Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận, để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu CS. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT- ĐLSN chủ trương. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài.

Buổi hội luận của chúng tôi hôm nay với Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc. Ls. Đài sẽ nói về sự tương quan quyền lực giữa nhà nước và nhân dân theo qui định của bản hiến pháp CHXHCN/VN 2013.  

      DLSN04122023-HPVN

You May Also Like