Phỏng Vấn: Hải Sơn pv Nghị Viên thành phố Garden Grove Nguyễn Thu Hà.

Tiếp theo Hải Sơn có buổi tiếp xúc nghị viên t/p Garden Grove Thu Hà Nguyễn

      PVan03092020bis

You May Also Like