Đất Nước Đứng Lên: Nhu Cầu Thành Lập Một Liên Minh Cứu Quốc

Kính thưa quý thính giả, thành lập một liên minh các tổ chức chống cộng trong lẫn ngoài nước hầu hình thành một lực lượng chính trị đối lập với đảng CSVN là nhu cầu cấp bách của dân Việt. Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, mời quý thính giả nghe bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Nhu Cầu Thành Lập Một Liên Minh Cứu Quốc” sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.

      DNDlen11082020

Nhu Cầu Thành Lập Một Liên Minh Cứu Quốc

Trước hết chúng ta cần tìm hiểu, tại sao những tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, cần liên minh với nhau để thành hình một lực lượng cứu quốc đủ mạnh, để đối kháng với nhà cầm quyền Việt Cộng độc tài, bán nước hiện nay.

Kể từ sau hiệp định Geneve, dân tộc Lạc Hồng đã bị chia đôi, người dân Miền Nam tự do, phải đảm nhận một cuộc đấu tranh ý thức hệ, do Việt Cộng Miền Bắc phát động với sự tiếp sức của Cộng Sản quốc tế. Tạo ra cuộc chiến tranh, thù trong, giặc ngòai, người Việt Miền Bắc đánh người Việt Miền Nam. Trong giai đoạn chiến tranh lan rộng toàn cỏi Miền Nam, lúc đó Brejnev là tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô, đưa ra chủ trương, phía Đông của thế giới thuộc về Cộng Sản , phía Tây thuộc về Tư Bản,  lấy trục các nước Đông Nam Á làm tâm điểm, trong đó có Sài gòn và  Pnomph Pen, là  hai trong những giới tuyến, để thực hiện chiến lược đánh Tư Bản của phe Cộng Sản.  Brejnev  dồn ưu tiên viện trợ giúp Cộng Sản Bắc Việt,  vì thế đã tạo nhiều khó khăn cho nổ lực  chống cộng của quân dân Miền Nan tự do.

Trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm, nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì các tổ chức chống cộng tại Miền Nam, lúc bấy giờ đã  không thực sự đoàn kết, để tọa thành một sức mạnh toàn diện. Bên cạnh đó một số người   còn tin vào chủ thuyết Cộng Sản, vì thế họ đã bị Việt Cộng xúi dục chống phá chính quyền Miền Nam.

Hơn thế nữa,  do tinh thần vị kỷ trong tâm thức của một số nhà lãnh đạo  đảng phái ở Niền Nam “đứng núi này trông núi nọ, bỏ hình bắt bóng”, thật đáng trách.  Họ không tìm một giải pháp tốt hơn cho cuộc đấu tranh chống cộng, họ mãi đi tìm giải pháp tốt nhất. Giải pháp tốt nhất không thể nào xãy ra trong lúc chiến tranh loạn lạc. Vì thế quân dân Miền Nam Tự Do đã bị thua Việt Cộng Miền Bắc.

Chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ,  khiến cả dân tộc phải trả một giá không lường, suốt từ 1975 đến nay, vì những hành động bỏ hình bắt bóng đó.

Để rồi sau đó, phải chạy trốn chế độ Cộng Sản, khi ra đến hải ngoại, những người Việt Quốc gia yêu tự do, dân chủ, lại tiếp tục tranh  đấu, với mục đích,  thay đổi chế độ độc tài Cộng Sản, xây dựng một nền dân chủ pháp trị cho dân tộc Việt.

Đó là một hành động đúng. Nhưng trong hơn 40 măn qua, những tổ chức đấu tranh vẫn dẫm chân tại chổ, chưa đạt kết quả như dân tộc mong đợi, chưa hoàn thành mục tiêu của tổ chức đề ra.  Có thể, vì họ vẫn đi trên con đường cũ, với tinh thần vị kỷ, mình phải là người lãnh đạo, tổ chức  mình có  bề dày sinh hoạt,  không thể đứng ngang hàng với những tổ chức khác.

Họ không cùng nhìn vào mục đích chung là giải thể chế độ độc tài Việt Cộng tại quê nhà, để thiết lập nền dân chủ pháp trị cho Việt Nam và đó phải là ưu tiên hàng đầu. Họ không  hết lòng tìm cách liên minh với nhau để trở thành một lược lượng cứu quốc đủ mạnh, nhằm đối kháng với Việt Cộng và vận động phong trào dân chủ cho Việt Nam.

Khái niệm về một liên minh, qua sự thành hình một lực lương cứu quốc, rất quan trọng  trong giai đoạn hiện tại. Việc kết hợp những tổ chức đấu tranh chống cộng lại với nhau là một chủ trương thực tế và đúng đắn.

Vậy  mục đích của liên minh là gì?

Đó là xây dựng một lực lượng cứu quốc mạnh từ hải ngoại đến trong nước, có tính cách thống nhất, nhằm tạo nên nột tiếng nói chung trong lòng dân tộc. Tạo một tiếng nói mạnh về ngoại giao trên trường quốc tế. Đó là những điểm chính yếu nhất, cho công tác đấu tranh hiện nay, nhằm đẩy mạnh cuộc tranh đấu vì dân chủ đạt đến thành công.

Các tổ chức đấu tranh dân chủ cho việt nam, phải nhận thức  đươc  vai trò và  tầm quan trọng của việc liên minh, nhằm tạo một sức mạnh có tính quần chúng,  với nhiều tổ chức, có thể khác nhau về quan điểm, nhưng có chung cùng mục đích là  giải trừ chế độ độc tài Việt Cộng, chống giặc Tàu bảo vệ đất nước, xây dựng chế độ dân chủ pháp quyền cho Việt Nam.

Thành lập liên minh là tạo một lực lương đấu tranh mạnh, liên minh này phải chứng nimh cho quốc tế thấy, đó là một liên minh tương đối thống nhất về chiến lược, chặt chẻ, mở rộng, bảo đảm sự tự do và có đủ sức mạnh để đối kháng với đảng Cộng Sản. Lúc đó thế giới mới có thể ủng hộ chúng ta một cách mạnh mẽ.

Khái quát về mục tiêu của Liên minh là xây dựng một lực lượng cứu quốc mạnh từ hải ngoại đến trong nước, có tính cách thống nhất,  mở rộng tiến trình xây dựng liên minh về chính trị, đồng thời liên kết trong lĩnh vực đối ngoại,  bảo vệ các quyền lợi cơ bản và sự độc lập của liên minh. Những thành phần lãnh đạo nên được lựa chọn từ các tổ chức thành viên, hoạt động vì lợi ích chung.

Chính sách của liên minh phải đúc kết ý kiến chung của đa số các thành viên tham gia. Một sách lược hưng quốc sẽ được thông qua theo hình thức đồng thuận, đoàn kết trong đa dạng, gia tăng liên kết, thúc đẩy cộng tác đấu tranh, hợp tác hữu hiệu hơn, hầu sử dụng tốt các đội ngũ cán bộ kết hợp có cùng mục tiêu và tôn chỉ là giải trừ chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam.

Nếu liên minh được như thế, ngày tàn của đảng CSVN sẽ không còn xa.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like