Nói Với Người CS: Quy Định 214: Lãnh Đạo đảng cộng sản VN muốn gì?

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Quy Định 214: Lãnh Đạo đảng cộng sản VN muốn gì?

Tiến Văn

Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,

Không bao lâu nữa Nguyễn Phú Trọng sẽ phải từ giã vị trí quyền lực kép cao nhất hiện nay. Trong khi đó, qua hai nhiệm kì vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã gây ra quá nhiều ân oán trong nội bộ dưới chiêu bài “đốt lò” chống tham nhũng. Trong nền chính trị độc tài, những kẻ chóp bu luôn phải phòng bị bằng mọi cách để không bị trả thù một khi phải về vườn. Chúng luôn tìm mọi cách để đưa bộ hạ, những kẻ thân tín của chúng tiếp nối quyền lực nhằm đảm bảo cao nhất cho tính mạng của chúng. Với chiều hướng đó, ngày 2 tháng 2 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng đã kí một quy định mới, thay cho Quy định 90 ra năm 2017, về tiêu chuẩn cho các chức danh trong hệ thống chóp bu cao nhất hiện nay, đặc biệt là chức danh Tổng bí thư và các thành viên Bộ Chính trị. Văn bản này mang tên “Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”.

Trước khi đi vào một số chi tiết trong văn bản này, chúng ta cần phải thấy rằng Qui định 214 là một chứng cớ cho tội ác của Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn trong việc lừa dối dân chúng về chế độ chính trị dân chủ. Văn bản này là thêm một bằng chứng cho thấy mọi cuộc bầu cử được tổ chức rầm rộ của chế độ hiện nay đều là các hoạt động bầu cử giả mạo, trá hình – nghĩa là người dân chúng ta hoàn toàn không có quyền đưa ra các tiêu chuẩn để lựa chọn, bầu ra các đại biểu cho mình trong “quốc hội” cũng như hoàn toàn không có ảnh hưởng hay quyết định về những vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước. Tất cả những “đại biểu” của dân hay các vị trí lãnh đạo này đều đã bị quyết định bởi đảng Hồ-Tàu mà cụ thể là được xác định chi tiết trong Qui định 214.

Ngay từ những dòng đầu Qui định 214 đã cho thấy Trọng và đồng bọn đã gạt bỏ hoàn toàn giá trị của Hiến pháp. Những cơ sở có tính pháp lí cao nhất cho Qui định 214 này được ghi rõ là: “Căn cứ điều lệ Đảng”.

Tiếp theo, tiêu chuẩn đầu tiên bọn chúng đặt ra cho các chức danh lãnh đạo cao nhất của đất nước Việt Nam được ghi rõ là:

“1.1. Về chính trị, tư tưởng: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia – dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng,…; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…; luôn đặt lợi ích của Đảng,…lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng… Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.”

Trong tiêu chuẩn này, bọn chúng cũng cố tình cho thêm vào các từ ngữ như “tổ quốc”, “nhân dân”, “lòng yêu nước” nhưng đây chỉ là một thủ đoạn để giấu bớt bản chất phản động của chúng, bởi tất cả các từ ngữ này đều bị bọn chúng đặt sau từ “Đảng”.

Như vậy, qua qui định này, Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn một lần nữa đã tự thể hiện rằng mục tiêu cao nhất của bọn chúng trong nhiệm kì tới đây vẫn là duy trì bằng được cho sự tồn vong của đảng thay vì của đất nước; lợi ích cao nhất mà bọn chúng sẽ bảo vệ là lợi ích của cá nhân bọn chúng chứ không phải lợi ích của nhân dân chúng ta, bởi bọn chúng đã ghi rõ bằng giấy trắng mực đen rằng mọi ứng cử viên cho các chức danh cao nhất trong hệ thống chính trị phải: “ Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng,…; kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,”

Do đó chỉ qua Tiêu chuẩn đầu tiên này chúng ta có thể không cần phải quan tâm tới các chi tiết khác của Qui định 214 bởi tất cả các chi tiết khác đều phải tuân thủ tiêu chuẩn chung phản động này.

Tuy nhiên, đọc kĩ văn bản này, chúng ta cũng thấy thêm, mặc dù rất ngoan cố phản động trong việc duy trì chính thể “phản dân hại nước”, Trọng và đồng bọn đang rất bất an về những phân hóa, bất đồng và những nguy cơ không lường trước trong nội bộ của chúng.

Ngay trong mục số 2 của Tiêu chuẩn chung, Trọng và đồng bọn đã phải nêu lên sự cảnh báo để ngăn chặn những diễn biến ngầm đang phát sinh trong đảng. Qui định 214 viết rằng:

1.2. Về đạo đức, lối sống: Mẫu mực về phẩm chất đạo đức; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung; cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc; là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ… “

Qui định 214 cũng một lần nữa cho thấy bản chất của đảng Hồ-Tàu là một đảng toàn trị muốn đặt sự thống trị, trói buộc, kiểm soát của đảng lên tất cả mọi cơ quan quản lí của đất nước kể các các cơ quan cần phải có tính chất độc lập như Viện kiểm sát, Tòa án Tối cao; đồng thời chúng cũng muốn tiếp tục khống chế, kiểm soát các cơ quan truyền thông, các tổ chức giáo dục, các tổ chức dân sự, hội đoàn trong xã hội. Ngay cả các cơ quan nghiên cứu khoa học như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng phải tuân thủ đặt lợi ích của đảng lên trên mọi lợi ích khác.

Như vậy, với Qui định 214, Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn đã tự chứng minh cho nhân dân ta thấy rõ cá nhân bọn chúng và thể chế chính trị hiện nay sẽ vẫn tiếp tục đi theo con đường phản động, thống trị nhân dân: “Hèn với giặc, Ác với dân”.

Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.

23/02/2020

You May Also Like