Bình Luận: Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái.

Kính thưa quý thính giả, trong một chế độ độc tài CS như Việt Nam, quyền lợi của quốc gia không còn là tối thượng như trong các chế độ dân chủ mà quyền lợi của đảng CSVN mới là tối thượng. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đào Tăng Dực với tựa đề: “Tương quan  nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái.” sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

      DLSN08032023bis-BL

Đào Tăng Dực

Trên bình diện nguyên tắc, trong một nền dân chủ chân chính, theo diễn đạt bình dân và phổ thông của Abraham Lincoln là “của dân, do dân và vì dân”, thì tương quan nghiêm chỉnh giữa một quốc gia và các đảng phái sinh hoạt trong môi trường chính trị của quốc gia đó, là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện, trong đó quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện.

Hệ lụy của nguyên tắc này là quyền lợi của các chính đảng phải luôn luôn phục vụ cho quyền lợi quốc gia và một khi có sự xung đột giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái thì quyền lợi đảng phái phải nhường bước cho quyền lợi tối thượng của quốc gia.

Lịch sử cũng chứng minh khách quan rằng tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái luôn tuân thủ một quy luật nền tảng:

Đó là trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên thì tương quan giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái là một tương quan có tính cứu cánh và phương tiện, theo đó quốc gia là cứu cánh và đảng phái là phương tiện. Trong khi đó, trong một chế độ độc tài thì ngược lại, đảng phái hay phe nhóm mới là cứu cánh, còn quốc gia chỉ là phương tiện.

Chính trị thế giới, qua cuộc xâm lăng Ukraine của Vladimir Putin và đảng United Russia, giúp chúng ta chứng minh một cách thuyết phục quy luật nêu trên.

Tại các quốc gia dân chủ thuộc khối Liên Âu và Anh Quốc, chỉ trừ Hungary, tất cả các chính đảng, từ tả khuynh đến hữu khuynh đều thống nhất ý chí, viện trợ cho Ukraine, chống lại sự xâm lăng của LB Nga vì quyền lợi của họ nằm nơi một khối Liên Âu mạnh, nới rộng ảnh hưởng về phía Đông cùng với sự bành trướng của lý tưởng dân chủ.

Tại Hoa Kỳ, trừ một thiểu số cực hữu trong hạ viện, cả hai đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều thống nhất trong chủ trương viện trợ quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine vì quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ tương đồng với các quốc gia khác trong khối NATO, tương đồng với quyền lợi của Ukraine và sự bành trướng của lý tưởng dân chủ.

Các quốc gia dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên khác trên thế giới đều có quyền lợi quốc gia tương đồng với Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Cụ thể là tại Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân, Nam Dương etc…các chính đảng khác nhau từ hữu khuynh đến tả khuynh đều ủng hộ Ukraine.

Các sự kiện trên minh chứng rằng tại các quốc gia dân chủ đa nguyên chân chính, có sự cạnh tranh công bằng giữa các đảng phái, thì quyền lợi quốc gia là cứu cánh, quyền lợi đảng phái phải nhường bước khi có xung đột.

Trong khi đó, liên hệ đến cuộc chiến Ukraine, tình hình tại các quốc gia độc tài hoặc độc đảng thì hoàn toàn khác.

Trước hết, trường hợp Việt Nam, thì tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc đảng CSVN hoặc ủng hộ Nga Sô hoặc bỏ phiếu trắng tức không theo phe nào. Trên nguyên tắc thì có thể lập luận là mình trung lập. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là ngoa ngôn xảo ngữ. Vì khi một siêu cường như Nga Sô xâm chiếm một quốc gia nhỏ hơn như Ukraine mà mình không đứng về phe nào, thì điều này đồng nghĩa với đứng về phe kẻ mạnh. Quyền lợi của quốc gia Việt Nam rất tương tự với quyền lợi dân tộc Ukraine. Cũng như họ, nước ta nhỏ hơn, chia biên giới với một siêu cường suốt nhiều ngàn năm và bị sự xâm lăng cũng như thống trị quá nhiều trong lịch sử. CSVN sẵn sàng chấp nhận hệ lụy là nếu CSTQ xâm lăng nước ta thì các nước khác có thể trung lập.

Theo quy luật nêu trên, vì CSVN là một chế độ độc tài, độc đảng không có đối lập, nên một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi đảng phái, thì quyền lợi đảng phái trở thành cứu cánh và quyền lợi quốc gia trở thành phương tiện.

Trong trường hợp của Nga Sô thì quyền lợi của dân tộc Nga nằm ở đâu?

Từ hồi lập quốc đến nay bất cứ giai đoạn lịch sử nào của Nga hướng về Tây Âu, canh tân đất nước và dân chủ hóa xã hội, đều đem lại thái bình thịnh trị. Bất cứ giai đoạn lịch sử nào hướng nội, quân chủ chuyên chế, đều đưa đến suy vong. Nga Sô lãnh thổ mênh mông, tài nguyên phong phú, chỉ cần canh tân kỹ nghệ, dân chủ hóa đất nước như Ba Lan, Tiệp, Khắc, Rumania hầu đạt đến mức độ phát triển kinh tế tương tự với các cựu chư hầu của mình, thì sẽ trở thành một cường quốc dân chủ thực sự. Kẻ thù thực sự của Nga Sô không phải là Tây Âu, cũng không phải là Hoa Kỳ mà chính là Trung Quốc. TQ mang một mối hận nung nấu ngàn thu vì trong tâm thức của mỗi người TQ, Nga Sô đã lợi dụng vũ khí học được từ Tây Âu, sự suy yếu của TQ, trước khi TQ kịp canh tân, chiếm vùng Tây Bá Lợi Á mênh mông, vùng Viễn Đông bao gồm Vladivostok chiến lược, một phần của Mãn Châu, mà TQ đang lăm le đoạt lại từ một Nga Sô suy yếu.

Rõ ràng là quyền lợi của Nga Sô không nằm nơi xâm chiếm Ukraine hầu bành trướng lãnh thổ về hướng Tây, mà nằm nơi canh tân, dân chủ hóa đất nước, đề phòng họa TQ từ hướng Đông. Tuy nhiên quyền lợi của cá nhân Putin và đảng nắm quyền United Russia nằm ở cuộc xâm lăng Ukraine và một khi quyền lợi quốc gia xung đột với quyền lợi cá nhân và đảng phái thì quyền lợi của Putin và United Russia đã ưu thắng.

Trường hợp của TQ cũng tương tự. Quyền lợi quốc gia của họ không nằm nơi sự xâm chiếm Đài Loan vì Đài Loan thật sự chưa bao giờ từ bỏ quốc gia Trung Hoa. Danh xưng của họ vẫn là Cộng Hòa Trung Hoa hay Trung Hoa Dân Quốc. Sự khác biệt giữa Đài Loan và Lục Địa TQ là một sự khác biệt về thể chế chính trị, giữa dân chủ và độc tài, không phải là một sự phân chia đất nước. Nếu Lục Địa TQ trở thành một chế độ dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính thì đảng CSTQ có thể ra tranh cử tại Đài Loan và các chính đảng tại Đài Loan có thể ra tranh cử tại Lục Địa TQ.

Quyền lợi lâu dài thực sự của TQ nằm nơi một nước Nga suy yếu, chia năm xẻ bảy, đem lại cho TQ cơ hội ngàn năm một thủa lấy lại những lãnh thổ mênh mông và mầu mỡ, đầy tài nguyên phía Bắc hiện giờ thuộc Nga Sô. Nếu Putin thất bại tại Ukraine, xác xuất LB Nga bị chia năm xẻ bảy không thể xem thường.

Tuy nhiên, cũng theo quy luật nêu trên, khi có sự xung đột giữa quyền lợi của quốc gia Trung Hoa và quyền lợi của đảng CSTQ, thì quyền lợi quốc gia phải nhường bước.

Chính vì thế, nhiệm vụ của mỗi người Việt Nam chân chính là tích cực góp phần dân chủ hóa đất nước, hầu thiết lập một tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái, theo đó, khi có sự xung đột thì quyền lợi tối thượng của quốc gia luôn ưu thắng.

You May Also Like