Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam: 12.05.2022

Phê Bình Hiến Pháp Việt Nam

Hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Bản Hiến pháp 2013 của CSVN có nhiều khuyết điểm quan trọng và chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề “Phê Bình Hiến Pháp VN” do ĐPT ĐLSN chủ trương.

Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn Luật Sư Võ Minh Cương về hệ thống hành pháp và tòa án của nhà cầm quyền CSVN hiện nay. 

      DLSN05122022bis-HPVN

You May Also Like