Thời Sự: Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo Đông Nam Á

Thời Sự

Thưa quý vị thính giả, Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin khu vực Đông Năm Á nhằm mục đích tập hợp các cộng đồng tôn giáo và niềm tin, các tổ chức nhân quyền, học giả và những nhà làm luật để thảo luận về các xu hướng hiện tại và cùng nhau thúc đẩy quyền tự do tôn giáo hay niềm tin cho tất cả mọi người, mọi quốc gia. 

Hội nghị này đã thu hút được sự tham gia của các giới chức chính quyền trong khu vực và quốc tế, của chuyên gia Liên Hiệp Quốc và càng ngày càng đông đảo các tổ chức xã hội dân sự quan tâm đến tự do tôn giáo hay niềm tin. 

Năm nay, Hôi Nghị này đã diễn ra tại Bali, thuộc Indonesia từ ngày mồng 7 đến ngày mồng 9 tháng 11 vừa qua, với sự phối hợp của BPSOS. 

Từ Bali vừa trở lại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Tổng Giám Đốc BPSOS đã dành cho phóng viên Hồng Phúc cuộc phỏng vấn sau đây. 

Kính mời quý vị cùng theo dõi.

      DLSN24112022bis-PV

You May Also Like