Thời Sự: Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN Lần Thứ 6, Khóa Họp XIII(phần 2)

Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tiếp phần

2 cuộc phỏng vấn nhà bất đồng chính kiến Đỗ Ngà của phóng

viên Hồng Phúc, sau đây:

      DLSN18102022bis PV

You May Also Like