Đặc Biệt: Chúc Tết của đại diện các tôn giáo

Trước hết là phần Chúc Tết của đại diện các tôn giáo;

  • Nguyễn Hữu Lễ tại New Zealand
  • Thích Không Tánh tại Việt Nam
  • Nguyễn Thanh Giàu tại Hoa Kỳ
      ChucTet12022021bis

You May Also Like