Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo (tiếp theo)

Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị theo dõi tiếp Phần 2 cuộc mạn đàm của Hồng Phúc với học giả Đỗ Thông Minh, từ Tokyo về vấn đề Biển Đông sau đây.

      PVan20102020

You May Also Like