Đất Nước Đứng Lên: Đẩy mạnh phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Một trong những trách nhiệm của con dân nước Việt, từ trong nước lẫn hải ngoại, là góp phần thúc đẩy phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng viên CSVN, hầu giải thể tập đoàn phản dân hại nước này.  Trong tiết mục ĐNĐL , mời quý thính giả nghe bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Đẩy mạnh phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”.” Sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.

      DNDLen27082020bis

Đẩy mạnh phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Trước hết chúng ta cần tìm hiểu thế nào là “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

“Tự chuyển hóa” là biến đổi từ dạng này sang dạng khác, từ hình thái này sang hình thái khác, biến đổi hành động mù quán thành hành động sáng suốt, văn minh.

“Tự diễn biến” là biến đổi tư tưởng theo chiều hướng khác, biến tư tưởng nô lệ thành tư tưởng Tự Do, Dân Chủ.

Khi người cán bộ Cộng Sản nhận thấy, chủ trương của đảng mà họ đang theo, con đường Xã Hội Chủ Nghĩa họ đang đi, đã hoàn toàn bị phá sản, chính cái định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa hoang tưởng này đã nô lệ hóa Dân Tộc, đó là lúc tư tưởng của người cán bộ phát sinh ra diễn biến.  Chính Nguyễn phú Trọng, TBT đảng và chủ tịch nước, phải công nhận “Đến hết thế kỷ này không biết đã có Chủ Nghĩa Xã Hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”, thì Nguyễn Phú Trọng đang tự diễn biến, đang tự chuyển hóa. Đương sự không còn tin vào thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa, ông không biết “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” là gì, nên mới phát biểu như trên.

Từ góc nhìn chính trị của xã hội Việt Nam, cho chúng ta thấy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng Cộng Sản hôm nay là một hiện thực. Nói tới sự suy thoái, là nói tới sự thay đổi quan điểm chính trị, lập trường chính trị, tư tưởng chính trị, trong những bộ phận cán bộ, đảng viên hay trong tổ chức đảng, cơ quan nhà nước thuộc hệ thống chính trị của chế độ. “Tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thường có nhiều nguyên nhân, do tác động trong sinh hoạt xã hội loài người, và tác động của nền văn minh thế giới.

Tại sao lại có phong trào tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đảng Cộng Sản? Phong trào này đã từng xãy ra trong Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô và các nước Cộng Sản Đông Âu hay những cuộc cách mạng Dân Chủ khác trên thế giới, cũng như đang xãy ra tại Việt Nam hiện nay. Phong trào này được tác động bởi tình trạng mất Dân Chủ trong xã hội, cán bộ quan liêu, tham nhũng lan tràn,  lãng phí nghiêm trọng, phân chia giai cấp nghèo, giàu giửa cán bộ và nhân dân, dẫn tới sự bất mãn và phân hóa trong mọi tần lớp nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là độc tài, chuyên chế gây ra, bởi sự chủ quan và ngạo mạng của chủ nghiã độc tài và chủ nghĩa Cộng Sản.

“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” diễn ra trên nhiều mặt. Khi toàn dân nhận thức về sự hoan tưởng của chủ thuyết Cộng Sản, từ chính trị đến kinh tế và xã hội. Sự sa đọa về đạo đức, trong lối sống của nhiều tần lớp cán bộ đảng và những thành phần trẻ trong xã hội. Các biểu hiện suy thoái trên, có quan hệ tương tác với nhau, từ suy thoái về tư tưởng, đến suy thoái chính trị, dẫn tới sự tha hóa về đạo đức, phẩm chất, lối sống của toàn xã hội và ngược lại.

Hiện nay phong trào “Tự diễn biến” tự chuyển hóa” đang xãy ra hằng ngày, hằng giờ tại Việt Nan, trong lòng dân tộc, bên trong nội bộ đảng Cộng Sản. Đáng nói nhất là “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hiện xãy ra ở nhiều tầng lớp cao cấp của bộ chính trị, trong tập đoàn nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” đang xãy ra tại Việt nam hiện nay là một thuận lợi cho cuộc đấu tranh Dân Chủ của người Việt Tự Do. Phong trào “tự diễn biến, tư chuyển hoá” cần được đẩy mạnh.

Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới cuộc chính biến ở Liên Xô và các nước Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu trước đây, bắt nguồn từ sự “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ ban lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước.
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” nảy sinh từ những cán bộ, đảng viên, quần chúng, đến những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền ở các cấp. Đáng chú ý hơn là những cán bộ có nhiệm vụ hoạch định chính sách đối nội, đối ngoại của đảng và nhà nước, đặc biệt nhất là phong trào này được điều hướng bỡi những cán bộ cấp cao, giữ vai trò cầm lái con thuyền đất nước.

Như sự tan rã của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, gắn liền với tên tuổi của Gorbachev, lúc ấy ông đang là Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương đảng, lãnh đạo toàn bộ những ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương, và là người đứng đầu cơ quan quyền lực của đảng.

Cần tác động và thúc đẩy phong trào “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trở thành động lực mạnh, phản khán lại đường lối bảo thủ, độc tài, phản Dân Chủ, của nhà cầm quyền Việt Cộng.

Phong trào “tự diễn biến, tự chuyển hóa” có mối quan hệ hỗ tương, tác động qua lại với “diễn biến hòa bình”. “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” là hệ quả tạo nên “diễn biến hòa bình”. Nó  thúc đẩy “diễn biến hòa bình” và cũng sẽ thúc đẩy một cuộc cách mạng dân chủ cho Việt Nam.

Trước đại hội 13 của đảng Cộng Sản, phong trào “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” cần biến thành phong trào “diễn biến hòa bình”, như chiến lược trong công tác đấu tranh. Nó là tác động quan trọng để chuyển hóa mọi thành phần dân tộc, hướng theo quỹ đạo Tự Do Dân Chủ, Nhân Quyền và tiến bộ trên thế giới. Toàn dân cần hành động, để phong trào “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trở thành một cuộc cách mạng khai phóng dân tộc, hòa bình và bao dung.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like