Câu Chuyện Thời Sự : Hải Sơn – phỏng vấn Linh Mục Bùi Phong

Để tiếp nối chương trình, mời quý thính gỉa theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hải Sơn và Linh Mục Bùi Phong, một cựu tù nhân chính trị lưu vong chia sẻ kinh nghiệm về đấu tranh chống cộng, hầu áp dụng cho tương lai.

      PVan02092019bis

You May Also Like