Những Vấn Đề Của Chúng Ta – Tập Hợp Đồng Tâm

      NVDCCT13012018

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là ông Lý Việt Hùng – TTK Tập Hợp Đồng Tâm tại Úc Châu, với (phần đầu) Chủ Trương và Hoạt Động của tổ chức này”.

You May Also Like

Leave a Reply