Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL/San Jose, Phần Cuối

      NVDCCT06012018

Chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta, do Hải Nguyên phụ trách, khách mời tuần này là ông Nghiêm Sĩ Tuấn – Trung Tâm Trưởng TT/VNVL, với chủ đề (phần cuối): “Những Hoạt Động Của Trung Tâm/VNVL/San Jose”.

You May Also Like

Leave a Reply