You May Also Like

One thought on “Việt Nam Tuần Qua, 23.07.2017

  1. Đề nghị đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi truy tố “đài Đáp Lời Sông Núi ” của Vc về tội : mạo danh hòng gây chia rẽ của bọn an ninh mạng của csVN.

Leave a Reply